තුංමංහන්දිය චිත්රපටයේ තේමාගීතය

>> Saturday, March 20, 2010

1 අදහස්:

Chamith 11:09:00 PM  

සේකර ගේ කවියක් රස විඳින සඳ හඟිමි මම දිවි රස බලන බව.
ඔබට තුති එය ගෙන එන සකි සඳ............!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP