මක්නිසාද යත්, උපුටනය 04

>> Monday, October 25, 2010

“මම නුඹ කඩා බිඳ දමා
අලුතින් නිර්මාණය කරමි”යි
කවියා සමාජයට කීය.

එබසට සමාජයට හිනා ගියේය.

“මම නුඹ කඩා බිඳ දමා
අලුතින් නිර්මාණය කරමි” යි
සමාජය කවියාට කීය.

මක් නිසාද යත්, පූර්විකාව.

0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP