පුංචි පුංචි තාරකා…

>> Friday, August 5, 2011

පුංචි පුංචි තාරකා
ගහ පුරාම තාරකා
පණ ඇවිදින් තාරකා
ඉගිලෙනවා තාරකා…

අහස පුරා තාරකා
දිළී නිවී තාරකා
ඊට උඩින් තාරකා

හඳ වටකර චන්ද්රිකා
අද යනවා චාරිකා
කඳු වැටි ගංගා මුහුදු දිගේ
කාන්තාර වන ගහන දිගේ..2 අදහස්:

Gimhani 5:33:00 PM  

සරල සොදුරු පදවැල් ටිකක්...ලස්සනයි.......

Gimhani 5:33:00 PM  
This comment has been removed by the author.

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP