සිරි ලංකා

>> Sunday, September 4, 2011

අහස අපේ
මුහුද අපේ
පොළව අපේ
සිරි ලංකා

වැසි සැදි අහසයි
මුතු සැදි මුහුදයි
මිණි බැඳි පොළවයි
සිරි ලංකා

අප ඇස සනසයි
අප හද පුබුදයි
අපටම බාරයි
සිරි ලංකා

පුංචි කුරුල්ලෝ
පුංචි කුරුල්ලෝ
පියා සලා උඩ අහසේ
ඉගිලෙන විට කුරුල්ලෝ
දැකපු හොඳම ලස්සන රට
කොහෙද කියන් කුරුල්ලෝ

වැල්ල දිගට රැල්ල නැඟෙයි
මුහුද නිලයි හෝ හෝ
සිළි සිලී ගා සුළඟ හමයි
ගොයම නටයි හෝ හෝ
ඇල දොළ ගං හෝ හෝ
ඒ රට සිරි ලංකාවයි
අපේ රටයි හෝ හෝ……0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP