සේකර ඇසුරු කල පරිසරය

තුංමංහන්දිය, ගුවන් ජායාරූපයක්.

මහගම සේකර මහ විදුහල, රදාවාන.

තුංමංහන්දිය, මහගම සේකර නිර්මාණ උල්පත. 

මහගම සේකර මහ විදුහල, රදාවාන.
මහගම සේකර අනුස්මරණ ප්රතිමාව.

Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP