පරසතුමල්

>> Monday, February 21, 2011

පරවුන මල් වල සුවඳ අතීතේ
පරසතුමල් ලඟ විසිර ගියාවේ
දුවගෙ මුවින් එන කැකුළු සිනාවේ
එළිය මැදින් හෙට දවස උදා වේ….

අතට වලලු මම කොහෙන් සොයම්දෝ
පයට ගිගිරි මම කොහෙන් සොයම්දෝ
ඉනට හවඩි මම කොහෙන් සොයම්දෝ
දුවට මවක මිස පියෙක් කොයින්දෝ

දහවල ගෙවිලා අඳුර ගලනවා
ඈත ලොවට නිදි දෑස පියෙනවා
සීතල පාළුව ඉවුරු පිපෙනවා
ඒ අතරින් දුව දොරට වඩනවා…

පරසතු මල් සිනමා සිත්තමෙන්..
පද රචනය : සේකර, ගායනය : සුජාතා අත්තනායක, තනු නිර්මාණය : ලයනල් අල්ගම.