මම ආසයි..

>> Friday, August 5, 2011

වැස්ස වගේ ආකාසෙන් 
වහින්න මම ආසයි
වතුර වගේ වැව් විල් වල
පිරෙන්න මම ආසයි..

ළියදි දිගේ එහෙන් මෙහෙන්
ගලන්න මම ආසයි
ලපටි ගොයම් දළුත් එක්ක
නටන්න මම ආසයි..

0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP