පුංචි මාත්.

>> Thursday, August 11, 2011

පුංචි උදැල්ලෙන් මිදුලේ
පොළව කොටනවා
පුංචි අතින් පුංචි පුංචි 
පැළ සිටවනවා…..

පුංචි පැලේ මල් පිපිලා
කරල් හැදෙනවා
පුංචි මාත් ලොකු මිනිහෙක්
කියා සිතෙනවා…


0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP