කලාමැදිරි.

>> Thursday, August 11, 2011

ගහ පුරාම තාරකා
පුංචි පුංචි තාරකා
පණ ඇවිදින් තාරකා
ඉගිලෙනවා තාරකා…

නිල් අහසේ තාරකා
මල් පිපෙනා තාරකා
මා වටකර තාරකා
කලාමැදිරි තාරකා….


0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP