අඟුරු කකා වතුර බිබී කොළඹ දුවන යකඩ යකා..

>> Thursday, August 11, 2011

අඟුරු කකා වතුර බිබී
කොළඹ දුවන යකඩ යකා..

අත් දාහයි
පා දාහයි
දිගම දිගයි
එකම ඇහයි.

අඟුරු කකා වතුර බිබී
කොළඹ දුවන යකඩ යකා..

හූ කිය කිය
දුම් දම දම
සෙනඟ අරන්
කොළඹ ගිහින්
සෙනඟ අරන් එනවා…0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP