පාට පාට සරුංගල්

>> Sunday, September 4, 2011

පාට පාට සරුංගල්
වෙල පුරාම සරුංගල්
කූරි කොටන සරුංගල්
ඈතට යන සරුංගල්

ලොකු අයියා හදපු නයා
කැරකි කැරකි ඉහල ගියා
ඔක්කෝටම ඉහල ගියා
පුංචි වෙවී නොපෙනි ගියා

අපි දිනුවා
අපි දිනුවා..


0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP