කඩදාසි ඔරු

>> Sunday, September 4, 2011

වැස්ස වෙලාවෙන් අහසේ
වතුර බිංදු වැටෙනවා
පුංචි ගඟක් එතන හැදී
අගුව දිගට ගලනවා…

අක්කාගේ කොපි පොතකින්
එක කොලයක් ඉරාලා
දෙකට තුනට නමාලා
පොඩි ඔරුවක් හදාලා..

ඔරුව ගඟට දමනවා
අතින් තල්ලු කරනවා
මෙන්න
ඔරුව හෙමින් හෙමින්
ගඟ පහලට ඇදෙනවා….0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP