මැසිමක් හැදුවා

>> Sunday, September 4, 2011

මැසිමක් හැදුවා
මැසිමක් හැදුවා
පොල් බැට්ටෙන් මං
මැසිමක් හැදුවා

ටක ටක තාලෙට
තිත් තිත් වැටිලා
කොලයෙන් කොලයට 
මැහිලා යනවා

නංගිගෙ ගවුමයි
මල්ලිගෙ කමිසෙයි
අම්මගෙ හැට්ටෙයි
සීයගෙ සරමයි
සේරම මේකෙන්
මහලා දෙනවා…0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP