සරු පොළවක් අපට ඇතේ

>> Sunday, September 4, 2011

රට සරු කොට පෙරට ගන්න
ඉන්නෙත් අපිමයි
රට වෙනුවෙන් පෙරට යන්න
ඉන්නෙත් අපිමයි

සරු පොළවක් සමඟ අපිට
සවිබල දෑතක් ඇතේ
මේ රට දෙව් ලොවක් කරන
අරමුණකුත් ඇත සිතේ

හෙට වන විට මේ දූපත
සව්සිරියෙන් ඉතිරෙනවා
ඒ සිරි සැප ගෙන එන්නට
අපේ දෑත වෙහෙසෙනවා
අද මෙහි සිටිනා පැරකුම්
රජවරු අපිමයි
රාහුල කිවිවරු මහසෙන්
දෙවිවරු අපිමයි

මේ අපගේ මව් රටයි
මේ අපගේ පිය රටයි

අප හැම උපදින රටයි
අප හැම මිය යන රටයි

සම් මස් ලේ නහර අපේ
මේ රටටම අයිතියි
මේ රට වෙනුවෙන් ජීවිත
පුදන්න අපි කැමතියි.


0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP