බිංදු බිංදු වැහි..

>> Sunday, September 4, 2011

බිංදු බිංදු වැහි මිදුලට වැටෙනා
බිංදු බිංදු මල් තැන තැන පිපෙනා
සීත සුළං ගෙට හිරිකඩ ගෙනෙනා
සීතලේම ඇඟ හිරිගඬු පිපෙනා

වහලෙන් වැහි එක දිගට වැටෙනවා
පුංචි ගඟත් එක දිගට ගලනවා
එපයි කියා මට කිව්වත් අම්මා
තෙමෙන්නමයි හිත මිදුලට පැනලා…


1 අදහස්:

රතු මුහුද 1:51:00 PM  
This comment has been removed by the author.

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP