නංගිගෙ දත වැටුනා

>> Sunday, September 4, 2011

අම්මෙ
අම්මෙ
මේ බලන්න
නංගිගෙ දත වැටුනා
නාකිච්චී නාකිච්චී
නංගිගෙ දත වැටුනා

සමන්පිච්ච පඳුර උඩින්
වහලෙට ගිය ලේනා
ටිං ටිං ගා හිනා වෙමින්
නංගිට අඬ ගානා..

උඹ වගේම නංගිට දැන්
හිනා වෙන්න බැරියෝ
ලේනෝ මේ දත අරගෙන
කැකුළු දතක් දියෝ…0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP