හෙට ඉරක් පායයි උපුටනය 08, සංයුක්ත කවි පෙලක්.

>> Monday, March 29, 2010

2 අදහස්:

රවා 12:16:00 PM  

කොචචර අමාරුවෙන් හිටියත් ආවා අද ඔයා මොනවද දාලා තියන්නෙ කියලා බලන්න.. මෙක තාලෙට මුමුණපු ගමන් හිතෙ තිබුනු සියලුම වෙදනාවන් පුදුම විදියට වෙනස් උනෙ. ලස්සන සරල වචන වලින් පුදුම වෙනසක් මනුස්සයෙක් ගෙ හිත ඇතුලෙ හදනවා දක්ෂයින්. ඇත්තටම හරිම ලස්සන පද කිපයක්...

``` Outsider``` 8:24:00 PM  

එක මිනිසෙක් තුල මෙතරම් සංකල්පනා පහළ වුණේ කොහොමද කියන එක මම හැමදාම හිතනව.

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP