අමරදේවට..

>> Thursday, March 18, 2010

ඔබේ සියුමැලි ඇඟිලි
තත් වලින් මැඳෙන විට
වීණාව 
ඒ දුකින් ඉකි බිඳියි….


2 අදහස්:

රවා 11:25:00 AM  

කොහෙද හිටියෙ දෙවියනෙ.. කොහෙද හිටියෙ.. මෙච්චර කල්
ඔබව තමයි මම හෙව්වෙ... ඔබෙම පොත් වලින්...

ඔයාට බොහොම ස්තුති මෙ දෙය කරගෙන යනවට... මම අදයි දැක්කෙ

බිඟුවා...! 7:50:00 PM  

nice work machan...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP