ඔබටම මෙහෙවර කරනට එකසේ

>> Wednesday, March 17, 2010

ඔබටම මෙහෙවර කරනට එකසේ
වෙහෙසෙන දෑත අපි
පායාගෙන එන නව සුබ උදයට
එසවෙන දෙපය අපි
ළං ළං වී එන ජය ගී නාදය
අසනා දෙකන අපි
පින්බර හෙට දින ජයසිරි මහිමය
දකිනා දෑස අපි
එකම හැඟුමකින් එකට බැඳී
එකම පැතුමකින් එකට බැදී
එකම අදිටනින් එකට බැඳී
උදාර වූ එක අරමුණකට යන
එක හදවතයි අපි..

සංගීතය : අමරදේව
සමූහ ගායනයකි, ප්රබුද්ධ ගීයකි.


0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP