හෙට ඉරක් පායයි, උපුටනය 5

>> Friday, March 26, 2010

4.
ඊයේ රෑ
මම කනත්ත පාරෙන් එනවිට දුටුවෙමි
මැණික් ගොඩක්
දුවලා එතනට
ලං වී බැලු විට
පිපිලා තිබුනා හතු වගයක්.0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP