නොමියෙමි… 20 වන පරිච්චේදය

>> Sunday, March 21, 2010

දොස්තර මහතාණෙනි

මේ ආබාධය කුමක්ද කියනු මැනව

මේ ආබාධය කුමක්ද

සොයාගෙන නැත තවම.

දොස්තර මහතාණෙනි

මේ ආබාධයට හේතු කියනු මැනව,

මේ ආබාධයට හේතු

සොයාගෙන නැත තවම.

දොස්තර මහතාණෙනි

මේ ආබාධයට බෙහෙත් කියනු මැනව

මේ ආබාධයට බෙහෙත්

සොයාගෙන නැත තවම.

තමුසෙ එහෙනම් බම්බු ගහනව…!

නොමියෙමි, පිට 117

1 අදහස්:

Anonymous 8:50:00 AM  

විශිෂ්ඨයි

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP