හෙට ඉරක් පායයි උපුටනය 3

>> Friday, March 26, 2010

2.
………….එහෙත්
එය නිෂ්ඵලෙයි නොකියන්න
ඔබගේ ආදරය
මට
අන් ලෙසකින් පල ගැනින
මා ලියූ මෙතෙක් කවි
උපත ලැබුවේ එයිනි…0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP