හෙට ඉරක් පායයි උපුටනය 15

>> Thursday, April 8, 2010

ඔබේ දිගටි නිල් ඇස් වල ලස්සනට
එදා මහත් ආදරයක් උපනි මට

ඒ ලස්සන දැක
මා සිත
මත් වී ඇති බව දැන
ඔබ
සිතා මතා හෙලමින්
නෙක් ලෙසින් මායම් බැළුම්
අහිංසක ඒ අව්සට
කපටි කම් ඉගැන්විය
තවත් මා මත් කරන අදහසින්
දැන් ඒ ඇස
ලස්සන නැත.

හෙට ඉරක් පායයි පිට 5

0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP