සංගීතය..

>> Thursday, April 15, 2010

මුළු ලොවම සිහිනයයි
මුළු සිරුර සිර ගෙයයි
ඔබ ගීත රැවු නැඟෙන සවනේ
සිත පාව යයි ඉහල ගුවනේ

තොල් අතර තව රැඳුණු
ඉන් පිටත නොම ඇදුණු
ඔබ සුසුම ඔබ වදන අතරේ
සංගීත රස නිතර පැතිරේ

හදවතෙහි තත මතෙහි
ඔබ ඇඟිලි තුඩු වදිත
කම්පාව ජීවනයෙ වීණා
එයි සිහිව ගිය මතක සේනා

සංගීතයයි සතුට
සංතාපයෙන් ලැබෙන
ආදරයෙ ඇස හෙලන කඳුළුයි
ආදරයෙ පිපි සුවඳ කැකුළුයි..

(ඛලීල් ජිඛ්රාන්ගේ කවියක් ඇසුරෙනි)

සක්වාළිහිණි පිට 91


0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP