හෙට ඉරක් පායයි උපුටනය 16

>> Thursday, April 8, 2010

මා ලියූ කවි රසැයි කියමින්
නිබද ඔබ මට පසසනා මුත්
ඒ කවි හැම
මා හද මත
මුලින් ලියූවේ ඔබමයි

හෙට ඉරක් පායයි පිට 110 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP