හෙට ඉරක් පායයි උපුටනය 19

>> Thursday, April 8, 2010

නොපිපෙන්න
නොපිපෙන්න
මල් කැකුල

ඔබ ඇතුලත පිරී තිබෙන
නැවුම් සුවඳ
ඉඳුල් කරන්නට
සුළඟට
ඉඩ නොදෙන්න
ඔබ ඇතුලත ඉඳී තිබෙන
පැනි බිංදුව
උරා බොන්න
ඉර අවුවට
ඉඩ නොදෙන්න.

හෙට ඉරක් පායයි පිට 15


0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP