අස්වැන්න පෑගීම.

>> Thursday, April 1, 2010

අම්බරුවෝ - අපි කමතේ
කැරකි කැරකි යනවා
කවුද කෙනෙක් කෙවිට අරන්
අපි පස්සෙන් එනවා

රන්වන් බැත පෑගි පෑගි
නොපෙනී යට යනවා
රන්වන් බැත යටකරගෙන
මැඬුවන් මතු වෙනවා

අම්බරුවෝ කැරකි කැරකි
කමත වටේ යනවා
රෑ තිස්සේ එලිවෙන කල්
වට රවුමේ යනවා…

සක්වාළිහිණි, පිට 08


0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP