හෙට ඉරක් පායයි උපුටනය 17

>> Thursday, April 8, 2010

මා
ඔබගෙ රත් අදර උරන විට
තන පුඬුව
ඊර්ශාවෙන් බරව කලු පැහැව
උඩුහුරුව
ඒ දෙස බලමින් සිටී

හෙට ඉරක් පායයි පිට 13


0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP