හෙට ඉරක් පායයි උපුටනය 18

>> Thursday, April 8, 2010

අර බලන්න
සුදු පාටින් තෙත මීදුම් වලාවන්
මිටියාවත දිගේ ගලයි
කඳු යායම වසා ලමින්
එකම සිහින ලෝකයක් මැවී
කිසිවක් නැති
කිසිවෙකු නැති
ඒ ලෝකේ කෙලවරටම
නොපෙනී යන්නට ඇත්නම්!
ඔබත් සමඟ අත්වැල් බැඳ

හෙට ඉරක් පායයි පිට 120 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP